TestIQonline

.pl

Wykonaj test na inteligencję

       
Przejdź na stronę główną  

Darmowy test na inteligencje IQ
Test inteligencji – test psychometryczny mierzący iloraz inteligencji. Rozkład wyników testu jest w przybliżeniu opisywany krzywą dzwonową rozkładu normalnego.Test jest tak konstruowany aby średni dla danej populacji (kraj, grupa wiekowa) wynik testu wynosił 100 jednostek, natomiast średni rozrzut (σ) statystyczny wyników wynosił 20 (w innych skalach 12). Oznacza to, że wynik od 90 do 110 wskazuje na przeciętną inteligencję (ok. 68% wszystkich wyników w populacji), a wynik powyżej 110 wskazuje na inteligencję wyższą niż przeciętna, zaś poniżej 90 na inteligencję niższą niż przeciętna.

Skala Inteligencji Bineta-Simona - Prawzorem współczesnych testów IQ jest Skala Inteligencji Bineta-Simona (którego późniejszą wersją jest test Stanford-Bineta) stworzona przez twórcę pojęcia wieku umysłowego — Alfreda Bineta w 1905. Pierwotnym celem tego testu było wyszukiwanie uczniów w szkołach po
dstawowych, którzy wymagają szczególnej pomocy w nauczaniu.
Założenie Bineta było takie, że słaby wynik IQ nie wskazuje na niemożność osiągnięcia dobrych wyników w nauce, lecz osoby takie wymagają dodatkowej, specjalistycznej pomocy i wsparcia w procesie edukacji.

Dawniej przypuszczano, że inteligencji przybywa wraz z wiekiem, aż do lat młodzieńczych, a potem utrzymuje się ona na stosunkowo stałym poziomie. Nowsze badania jednak wykazały, że inteligencja może podlegać zmianom. M. Honzik i J.W. MacFarlane (1973) zaobserwowali w swoich badaniach bardzo różny przebieg rozwoju inteligencji u osób w wieku od 18 miesięcy do 40 lat (średni wynik – 50).

Darmowy test na inteligencjęOsoba A ma stosunkowo stały poziom IQ. Osoba B początkowo (2 i 3 lata) uzyskuje bardzo niskie wyniki, ale stopniowo poprawia swoje osiągnięcia tak, że w 18. i 40. roku życia odpowiadają one wynikom osoby A.
W innych, niezaznaczonych na wykresie przypadkach, zdarzają się krzywe z wysoką wartością wyjściową, która z biegiem czasu opada; możliwe są też stopniowe przyrosty inteligencji lub wyniki pozostające przez pewien okres na tym samym, średnim poziomie i później rosnące lub opadające. Różne mogą być powody takich zmian. Ważnym czynnikiem je warunkującym może być umiejętność potraktowania napotykanych sytuacji jako wyzwania i gotowość do jego podjęcia. Dotyczy to również nastawienia wobec nowych sytuacji. Taką postawę można nazwać motywacją inteligencji.

Pomiary IQ rozwinęły się z biegiem lat, a jednym z najdokładniejszych testów IQ jest właśnie ten, który właśnie Ci przedstawiliśmy. Ponieważ jednak niektóre rzeczy nie zmieniły się przez wszystkie te lata, niech Cię nie zdziwi pytanie o wiek w trakcie testu. Ma to na celu jedynie uzyskanie możliwie jak najdokładniejszych wyników.
Przetransponowanie wyników surowych na wyniki w skali IQ wymaga ujęcia wyniku surowego uzyskanego w teście przez konkretną osobę w jednostkach odchylenia standardowego. Oznacza to, iż należy określić, o jaką część odchylenia standardowego wynik ten odchyla się od wartości średniej w danej grupie wiekowej. Następnie wynikowi takiemu należy przypisać taką wartość ze skali IQ, która odchyla się o dokładnie tę samą część odchylenia standardowego od średniej tej skali. Wartość tę nazywa się wynikiem przeliczonym.


Iloraz inteligencji dewiacyjny
   Istotną zmianę do sposobu obliczania wyników wykonania testów inteligencji wniósł amerykański psycholog David Wechsler. Pracując nad konstrukcją testu inteligencji dla dorosłych, przy ustalaniu sposobu obliczania wyniku badania, napotkał wspomniane już trudności wynikające z braku proporcjonalnego przyrostu inteligencji do wieku życia u osób dorosłych. Zdecydował się zatem zrezygnować z koncepcji IQ rozwojowego i wykorzystać fakt, iż rozkład poziomu inteligencji jest podobny do rozkładu normalnego. W 1939 roku wydał test inteligencji dla dorosłych, nazywany Testem Inteligencji Wechsler-Bellevue (Bellevue – nazwa szpitala w Nowym Jorku, w którym pracował Wechsler), w którym zastosował nową koncepcję obliczania wyników, nie odwołującą się do pojęcia wieku umysłowego.
Wynik testu Wechslera stanowi sumę punktów uzyskanych za wykonanie poszczególnych podtestów i określa się go jako wynik surowy. Przebadanie odpowiednio dużej grupy osób tym testem (normalizacja) pozwoliło ustalić rozkłady empiryczne oraz określić wartości średnich i odchyleń standardowych (SD) dla wyników surowych w różnych grupach wiekowych. Ponieważ wartości te mogą znacznie różnić się w poszczególnych przedziałach wiekowych, wyniki surowe osób w różnym wieku nie mogą być ze sobą bezpośrednio porównywane. BR>

Na przykład, wynik surowy równy 140 uzyskany przez osobę w wieku 25 lat nie jest tożsamy z takim samym wynikiem surowym uzyskanym przez osobę w wieku 65 lat, ponieważ średni wynik surowy w grupie dwudziestolatków wynosi 150, a w grupie sześćdziesięciolatków 130. A zatem, wynik surowy równy 140 wskazuje, że poziom inteligencji 25-latka jest wyraźnie niższy niż średnia w tej grupie wiekowej, natomiast ten sam wynik surowy wskazuje, że poziom inteligencji 60-latka jest wyraźnie wyższy niż średnia w jego grupie wiekowej. Istnieje zatem konieczność sprowadzenia wyników surowych osób z różnych przedziałów wiekowych do jednej, wspólnej skali, tak, aby były ze sobą porównywalne. Wechsler postanowił wykorzystać do tego celu znaną już wówczas z testów binetowskich i popularną skalę pomiarową ilorazu inteligencji. Do skali tej wprowadził jednak pewną zmianę. W stosowanym wówczas Teście Stanford-Binet rozkład wyników w skali ilorazu inteligencji charakteryzował się średnią równą 100 i odchyleniem standardowym równym 16. Konstruując swój test, Wechsler zdecydował się przyjąć odmienną wartość odchylenia standardowego - równą 15. Powodzenia!

 
Przeczytaj trochę historii o IQ    
Dowiedz się ciekawych rzeczy o inteligencji  
Skontaktuj się z nami  
   
                  
                 
 

Copyright by TestIQonline.pl © Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania zastrzeżone. Zanim przystąpisz do testu, zapoznaj się z REGULAMINEM.